Mutti

Mutti ტომატ პასტა A 15	 	Mutti ტომატ პასტა A 15 40.00GEL
Mutti პომიდორი Polpa A 15	 	Mutti პომიდორი Polpa A 15 15.00GEL
Mutti ჩერი პომიდორი Ciliegini A 10	 	Mutti ჩერი პომიდორი Ciliegini A 10 13.00GEL
Mutti კანგაცლილი პომიდორი A 10	 	Mutti კანგაცლილი პომიდორი A 10 12.00GEL
Mutti პომიდორი Polpa 790 გრ	 	Mutti პომიდორი Polpa 790 გრ 4.20GEL
Mutti კანგაცლილი პომიდორი 800 გრ	 	Mutti კანგაცლილი პომიდორი 800 გრ 4.20GEL
Mutti პომიდორი ჩერი Detterini  425 მლ	 	Mutti პომიდორი ჩერი Detterini 425 მლ 4.20GEL
Mutti პომიდორი ჩერი  Ciliegini 425 მლ	 	Mutti პომიდორი ჩერი Ciliegini 425 მლ 4.20GEL
Mutti კანგაცლილი პომიდორი 425 მლ	 	Mutti კანგაცლილი პომიდორი 425 მლ 3.00GEL
Mutti  პომიდორი  Polpa 425 მლ	 	Mutti პომიდორი Polpa 425 მლ 3.00GEL